Untitled Document
   

นายสวง  กองจักร
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียน
 


นายกลมไกร  พันแพง
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 


นายสุริยัน  ทิพรักษ์
ตำแหน่ง: ครู ค.ศ. 3
 


นางเพาพงา  มุกดา
ตำแหน่ง: ครู ค.ศ. 2

น.ส.แววดาว  วงค์อุ่น
ตำแหน่ง: ครู ค.ศ. 2

น.ส.นงคราญ  รินพล
ตำแหน่ง: ครู ค.ศ. 2

น.ส.อัญชลี  ชัยนนถี
ตำแหน่ง: ครู ค.ศ. 2
 


นางมณีรัตน์  ยารังษี
ตำแหน่ง: ครู ค.ศ. 1

นายโสพณ  ณ ลำปาง
ตำแหน่ง: ครู ค.ศ. 1

นายจารุวัฒน์  บุญงาม
ตำแหน่ง: ครู ค.ศ. 1

น.ส.ณัฐฐินันท์  ไกรพันธ์
ตำแหน่ง: ครู ค.ศ. 1

นายทินกร  แสงทะรา
ตำแหน่ง: ครู ค.ศ. 1

นางศิริพร  ปิ่นเงิน
ตำแหน่ง: ครู ค.ศ. 1

นายเฉลิมพล  จำปา
ตำแหน่ง: ครู ค.ศ. 1

นายเกียรติศักดิ์  คำระนึก
ตำแหน่ง: ครู ค.ศ. 1

นายโชติวุฒิ  ก๋าขัติ
ตำแหน่ง: ครู ค.ศ. 1

น.ส.กรณิกา  แสงตารัตน์
ตำแหน่ง: ครู ค.ศ. 1

น.ส.อทิตยา  จันวิลัย
ตำแหน่ง: ครู ค.ศ. 1

นายจักรพงษ์  วงมาเกษ
ตำแหน่ง: ครู ค.ศ. 1

น.ส.วันวิสาข์  สาบุญมา
ตำแหน่ง: ครู ค.ศ. 1

นายกฤษณพงศ์  เป็งแสนหนู
ตำแหน่ง: ครู ค.ศ. 1

นางญาณิน  สีตนไชย
ตำแหน่ง: ครู ค.ศ. 1
 


นายปิยะพล  จิตอารี
ตำแหน่ง: ครู

นางปิยะนันท์  ชินายศ
ตำแหน่ง: ครู

นายวงศ์ไทย  บุตรดี
ตำแหน่ง: ครู

นายวีรพงษ์  ศิริแก้ว
ตำแหน่ง: ครู

นางสาวธิดารัตน์  เปอลอย
ตำแหน่ง: ครู

นายวันชัย  ใจอินต๊ะ
ตำแหน่ง: ครู
 


นางพัชรินทร์  พิสัยเลิศ
ตำแหน่ง: พนักงานราชการ

นายทศพล  ไชยบัวคำ
ตำแหน่ง: พนักงานราชการ
 


นายรัฐศาสตร์  พิสัยเลิศ
ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง

นายสมควร  ใจคำ
ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง

นายสุชาติ  คงแก้ว
ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง

นายประพิศ  พลเกษม
ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง

น.ส.อัจฉรา  ปั้นมีรส
ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง
 


 
 
 
Copyright © baandiochaang school 2013
250 หมู่ 3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2
โทร: 053-605936